Het overbrengen van waarden en normen

Een kind wordt gevormd door de omgang met volwassenen en andere kinderen. Kinderen leren waarden en normen in de relatie, communicatie en interactie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften naar de manier waarop mensen zich behoren te gedragen.

Kinderen leren spelenderwijs om op een respectabele manier met elkaar om te gaan. Hierin vervult de groepsleidster een belangrijke voorbeeldfunctie. In haar handelen en houding brengt zij haar waarden en normen over op de kinderen.

Een groepsleidster:
– geeft zelf het goede voorbeeld;
– leert kinderen respect te hebben voor elkaar door kinderen, collega’s en ouders met respect te behandelen.

Kinderopvang De Rekeltjes hanteert bepaalde waarden en normen  zoals respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. De ouders zijn de belangrijkste personen voor het opgroeiende kind. Wij vinden intensief contact  met ouders heel belangrijk. Kinderen moeten kunnen spelen, ontdekken, zingen en creatief bezig zijn vanuit een veilige, positieve en zorgzame omgeving.