Zieke kinderen & medicatie

Als ouder kies je onder andere voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Zieke kinderen

Wat is “ziek”?
Kinderen zijn ziek als:
– hun lichaamstemperatuur boven 38,5 graden is
– zij directe persoonlijke aandacht van de leidster nodig hebben
– zij een besmettelijke ziekte hebben.

Bij koorts dient te worden opgemerkt dat dit van kind tot kind zeer verschillend kan zijn. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind op het kinderdagverblijf mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het kind. In principe moeten kinderen met een temperatuur boven 38,5  graden opgehaald worden!

Een kind dat één op één aandacht nodig heeft en niet langer in staat is om lekker te spelen, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een kinderdagverblijf groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag persoonlijke  aandacht te geven.

Bij besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar het kinderdagverblijf kan komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Bij onderstaande ziekten kan het kind niet naar het kinderdagverblijf komen:
– Waterpokken ; tot de blaasjes zijn ingedroogd;besmetting vindt plaats voordat de blaasjes ontstaan maar ook door het vocht dat uit de blaasjes komt. Doordat kinderen zich niet bewust zijn van het besmettingsgevaar van het vocht, kunnen andere kinderen nog steeds besmet worden. Daarom is ervoor gekozen om kinderen niet toe te laten totdat de blaasjes ingedroogd zijn.
– Krentenbaard; Tenzij de plek behandelt wordt met bacteriële zalf en goed afgedekt kan worden met steriel gaas en kleding
– Hoofdluis; Tot de hoofdluis geheel verdwenen is (indien een broertje/zusje hoofdluis heeft, wordt van de ouders verlangd dat zij het kinderdagverblijf daarvan op de hoogte brengen)

Minder vaak voorkomend:
– Bof
– Hersenvliesontsteking
– Ernstige diarree
– Geelzucht
– Veelvuldig braken
– Roodvonk
– RS-virus
– Mazelen
– Rode hond
– Kinkhoest

Preventie

Om besmetting binnen het kinderdagverblijf te voorkomen, worden de volgende maatregelen gen genomen:

1. Kinderen met een besmettelijke ziekte worden niet op het kinderdagverblijf toegelaten.
2. Kinderen die tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf ziek worden, moeten zo snel mogelijk door de ouders worden opgehaald.
3. Alle handelingen worden verricht met inachtneming van het protocol hygiëne.

Wijze van handelen door de leidsters

Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf op De Rekeltjes worden door de leidster op het dagformulier de symptomen, de temperatuur, de datum en het tijdstip genoteerd. Vervolgens worden de ouders op de hoogte gebracht en verzocht hun kind op te (laten) halen. Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden de ouders daarvan op de hoogte gebracht via een mededeling in de hal. Bij twijfel over het ziektebeeld en/of symptomen wordt de huisarts telefonisch geraadpleegd. Indien er tussen de ouders en de leidster onenigheid dreigt over het ziektebeeld en/of symptomen en het wel of niet ophalen van het kind, worden de richtlijnen uit dit protocol gevolgd of de GGD arts geraadpleegd voor advies. Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor de leidster om de ouders te bellen:
– Gedrag
– Lichamelijke kenmerken
– Andere signalen
– Lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden
– Wens van de ouders wanneer ze over de situatie van hun kind geïnformeerd willen worden( wordt op kindkaart aangegeven)

Toedienen van medicijnen

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring te ondertekenen waarop zij vermelden welk medicijn wanneer en in welke dosering moet worden toegediend. De leidster noteert op het dagformulier het tijdstip van toediening en parafeert daarvoor. Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen(al dan niet met koorts)na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die niet vaak direct aan te tonen is. Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt er geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld.

Om dat te voorkomen,wordt paracetamol alleen op voorschrift van de (huis)arts gegeven.  Indien ouders ’s ochtends thuis een kind een paracetamol geven ,ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten.

Homeopathische middelen

Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals Chamodent of neusspray. Ouders wordt gevraagd een medicijnverklaring daarvoor in te vullen. Een verklaring is 1 maand geldig en wordt dus per maand opnieuw ingevuld als een middel gedurende langere tijd wordt gegeven.

Medische handelingen

De leidsters zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind tijdens het verblijf een medische handeling verricht wordt, dan zal de directie per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven. Hierbij worden de regels uit de Wet BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat bepaalde handelingen alleen mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. De medische handeling moet worden verricht in opdracht van een beroepsbeoefenaar    die voor het verrichten van de handeling zelf bevoegd is.
2. De persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen.
3. De persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te verrichten.
4. Er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een dergelijke    overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de financiering ervan    en de aansprakelijkheden van het kinderdagverblijf en het personeel nader geregeld.
5. Uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische    handelingen de ouders van het kind toestemming hebben verleend.
6. Uit een zogenaamd “autorisatieformulier´dient de toestemming van een arts en    bovendien de beschikbaarheid, bekwaamheid en bereidheid van de medewerkster te    blijken.
7. De medewerkster ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:
1. De wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd.
2. Algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling
3. Instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen.
4. De arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant noodzakelijk is. Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Noodsituaties

De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijd met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op.