Wet en regelgeving

In de wet kinderopvang staan globale eisen voor ‘verantwoorde kinderopvang’ opgenomen en er zijn concrete eisen, waaronder een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag voor personeel, een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, het organiseren van inspraak van ouders en het gebruik van de Nederlandse taal als voertaal.

GGD inspecties 2015

De GGD houdt, in opdracht van de gemeente, toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en bezoekt jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus. Gastouders worden steekproefsgewijs geïnspecteerd. De GGD toetst of wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang en de kwaliteitseisen voor Peuterspeelzalen. Er wordt onder meer gekeken:

·        of de locatie veilig en gezond is voor kinderen;

·        hoe de locatie ingericht is;

·        hoeveel beroepskrachten er zijn;

·        hoe groot de groep kinderen is;

·        wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is;

·        of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden en

·        hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders.

Tevens wordt de informatie aan en de inspraak van ouders in het onderzoek meegenomen. Wordt niet aan de kwaliteitseisen voldaan, dan treedt de gemeente op. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of een boete.

U kunt de inspectierapporten van De Rekeltjes inzien via de volgende links:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Rekeltjes werkt met de meldcode  huiselijke geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven wat de pedagogisch medewerkers het beste kunnen doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie
Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden

De meldcode leidt de pedagogisch medewerkers door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Uiteraard is het samen met ouders oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal De Rekeltjes, stap 5 van de Meldcode hanteren en melding doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

Een belangrijk verschil met oude protocollen is dat we ook verantwoordelijk zijn geworden voor de genomen stappen en hierop gecontroleerd gaan worden. Dit houdt in dat er gekeken wordt of we werken met de meldcode maar ook dat er gecontroleerd wordt na een incident of we juist gehandeld hebben. Dit maakt direct een goede dossiervorming van groot belang.

Uit landelijke cijfers blijkt dat in actie komen bij vermoedens best moeilijk is. Een veelgenoemde reden is dat je de vertrouwensrelatie die er is met de ouder niet wilt schaden. Om hierin ondersteuning te geven heeft KDV en BSO De Rekeltjes meerdere aandachtfunctionarissen aangesteld. De aandachtsfunctionaris, zorgcoördinator en locatiemanager ondersteunt de vestiging in geval van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld en loopt samen met de pedagogisch medewerker de 5 stappen uit de meldcode door.

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe betekent dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. De rijksoverheid heeft het advies van de commissie Gunning overgenomen en het vierogenprincipe vanaf 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle kinderdagverblijven.

Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK (2012) betekent het vierogenprincipe dat er te allen tijde iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij de opvang van kinderen. ‘’Het vierogenprincipe is voor convenantpartijen de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De uitwerking van dit vierogenprincipe is maatwerk. De invulling zal voor iedere organisatie anders zijn, passend bij het pedagogisch beleid en financiële haalbaarheid.’’ (Brancheorganisatie kinderopvang & BOINK, 2012).

Bij De Rekeltjes hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vierogenprincipe, gebruik te maken van toezicht door middel van camera`s. Op momenten dat er één medewerker op de groep aanwezig is kan er te allen tijde meegekeken worden via de camera`s.

Soort camera`s

De camera`s waar wij voor gekozen hebben, werken via internet, waardoor het mogelijk is voor het managementteam om te allen tijde overal in te loggen en live de beelden te bekijken. Dit inloggen kan middels een wachtwoord en een toegangscode. Er worden geen beelden opgenomen.

Waar hangen camera`s
De camera`s hangen zichtbaar, in de groepsruimtes en in de entree.

Melding gebruik van camera`s
De Rekeltjes stelt zich verplicht dat voor een ieder duidelijk is dat er gebruik gemaakt wordt van cameratoezicht. Dit gebeurt door:

● Vermelding op de website van De Rekeltjes, door plaatsing van het protocol;

● Plaatsing van een sticker ”cameratoezicht” op de deur naar de groep;

● Vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/ intakegesprek;

● Vermelding in het pedagogisch werkplan;

● Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatieprocedure.