Pedagogisch werkplan

Versie: 2019

Op 30 mei 2016 is de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) definitief aangenomen. Diverse kwaliteitseisen zijn aangescherpt en vernieuwd. Dit zorgt ervoor dat de zorg voor het kind nog meer expliciet omschreven en uitgevoerd wordt. Het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang De Rekeltjes is daarom volledig herzien en aangepast.

Locatie

Op onderstaande locatie verzorgen wij kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, opgenomen in het register van de gemeente. Er wordt gewerkt volgens de normen Wet Kinderopvang.

Het adres:

KDV BSO De Rekeltjes
James Wattstraat 10c
1817 DC Alkmaar
Tel. 072-520 50 36

Openingstijden:
Ma. t/m vr. 7.30 – 18.30
Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Aanmelden

Nadat het aanmeldingsformulier is geretourneerd aan Kinderopvang De Rekeltjes is het kind aangemeld. De ouder ontvangt een bevestiging van de aanmelding, hierin staat de voor-keurplaatsing vermeld en de datum waarop de ouder bericht ontvangt over de mogelijkheden tot plaatsing. De ouder ontvangt 4 weken voor plaatsing van de groepsleiding een uitnodiging om kennis te komen maken.  Er is dan tijd om de groep te bekijken, eventueel formulieren in te vullen en bijzonderheden uit te wisselen. Indien gewenst kan het kind ook een keer komen wennen voordat de opvang werkelijk van start gaat. Dit gaat uiteraard in overleg met de ouders en de groepsleiding.

Kinderopvang De Rekeltjes

Kinderopvang De Rekeltjes heeft als doel kinderen in de leeftijd van 12 weken tot 4 jaar, naast de thuissituatie, een omgeving te bieden waarin zij in groepsverband opgevangen, verzorgd en begeleid worden door daarvoor speciaal opgeleide groepsleidsters. Het kinderdagverblijf biedt een veilige,  vertrouwde en daartoe speciaal ingerichte ruimte, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien tot zelfstandige en evenwichtige personen.

Groepsindeling

Bij Kinderdagverblijf De Rekeltjes worden de kinderen opgevangen in stamgroepen met vaste pedagogisch medewerkers. Elk kind maakt gedurende de week gebruik van maximaal twee stamgroep ruimtes. De groepen:

 • babygroep/dreumes 0 – 2 jaar, maximaal 13 kinderen
 • dreumes/peutergroep  2 – 4 jaar, maximaal  10 kinderen

Groepsleiding

Kinderdagverblijf  De Rekeltjes werkt alleen met gekwalificeerde en ervaren groepsleiding. De  groep heeft vaste groepsleiding zodat uw kind gewend kan raken aan zijn of haar groepsleiding. Kinderdagverblijf  De Rekeltjes maakt bewust geen gebruik  van  uitzendkrachten, zodat  de  gekwalificeerde  leiding  veel aandacht kan  geven  aan veiligheid en geborgenheid. Naast professionele leiding  kunt u ook enkele stagiaires aantreffen.

De competenties vanuit de wet Kinderopvang

In de wet kinderopvang wordt een viertal competenties genoemd die in elk pedagogisch beleidsplan uitgewerkt dienen te zijn. In dit werkplan willen we aangeven hoe we deze competenties vorm willen geven binnen het KDV. Hieronder zullen we elk van de vier competenties uitwerken.

Sociaal-emotionele veiligheid

Op elke stamgroep staan vaste pedagogisch medewerkers, want we willen dat de kinderen zich prettig en vertrouwd voelen met de leiding. De stamgroep heeft structuur op een dag, zodat er herkenbare momenten terugkomen voor de kinderen, en ze weten waar ze aan toe zijn. Voorbeelden hiervan zijn de vaste rituelen rondom het slapen en de eetmomenten. Elk kind is een individu, en daarom wordt er ingespeeld op de behoeftes en juiste benadering voor ieder kind afzonderlijk. Al vanaf de babygroep zeggen we wat we doen, en benoemen we wat we zien. We communiceren met de kinderen (sensitieve responsiviteit). Tijdens het afscheid van de ouders bij het brengmoment, verwoorden wij naar de kinderen wat er feitelijk gebeurt: “Kijk, mama gaat weg, ze gaat werken, ga maar zwaaien.” (praten en uitleggen).

We geven dit vorm door:

 • Binnen de groep moeten kinderen zich veilig en op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn, zich geaccepteerd voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen kunnen hebben. Dit willen we bereiken door kinderen het gevoel te geven dat ze welkom in de groep zijn, als leidster belangstelling te tonen in wat ze thuis hebben gedaan of meegemaakt. Een luisterend oor zijn. Ook veel plezier met elkaar hebben vinden we belangrijk. Maar ook: als het wat moeilijker gaat, open zijn en met elkaar praten. Er moet geen drempel zijn voor een kind om naar de leidster toe te gaan.
 • We noemen de kinderen bij hun naam. Als we de kinderen aanspreken dan benaderen we ze rustig en zoeken we contact met het kind en spreken we ze op ooghoogte met een vriendelijke stem aan.
 • Respect te hebben voor iedereen. We willen het kind de ruimte geven voor haar of zijn emotionele ontwikkeling. Dit doen we door met het kind te praten over hoe hij/zij over bepaalde dingen denkt of voelt, het kind begeleiden in de dingen die hij/zij moeilijk vindt maar ook door hem/haar te stimuleren in het ondernemen van nieuwe activiteiten op allerlei gebieden.
 • Tijdens het halen en brengen wordt er direct gecommuniceerd met ouders. Naast de mondelinge overdracht zal er middels (nieuws)brieven informatie aan ouders doorgegeven worden.

Persoonlijke competentie

Spelen is ontwikkelen, plezier beleven. Dit spel wordt gestimuleerd door variatie te bieden en de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen. De variatie bieden we aan door bijvoorbeeld te wisselen van het speelgoedaanbod, het werken met thema’s en het gebruikmaken van de hal. De jongste kinderen bieden we o.a. afwisseling door middel van de box, een wippertje, verschillend speelgoed, voorlezen en de mat.

Buiten spelen vinden we erg belangrijk, en als het weer het toelaat zijn we dan ook buiten. Het is belangrijk dat de kinderen beweging en frisse lucht krijgen. We hebben fietsjes, stepjes, hoepels, een zandbak, een speelhuis etc. Maar we doen ook regelmatig bewegingsspelletjes met de kinderen zonder materialen. Binnen Kinderopvang De Rekeltjes willen we het spel van de kinderen stimuleren door ze zelf te laten kiezen waarmee ze willen spelen (respect voor de autonomie). Het team laat de kinderen zoveel mogelijk zelf doen, om de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen te stimuleren. Dus zelf aan- en uitkleden, helpen opruimen en elkaar helpen (ontwikkelingsstimulering). Wij stimuleren dit door te belonen met een compliment of knuffel.

We geven dit vorm door:

 • Een vertrouwensband met het kind op te bouwen. De leidster leert het kind kennen en het kind leert de leidster kennen. Het kind veiligheid bieden hierin is een belangrijk aspect. Het kind wordt gestimuleerd in spel‐ en of contact zoeken met andere kinderen in de groep.
 • Veel te communiceren met de kinderen, spelletjes aan te bieden, allerlei gesprekjes te voeren en belangstelling te tonen voor wie ze zijn en wat ze doen.
 • Een groot aanbod in spelmaterialen aan te bieden. Er is speelgoed aanwezig voor de fijne en grove motoriek maar ook om creatief, ontspannend en ontwikkelingsgericht bezig te zijn. De inrichting van de groep is zowel voor kinderen van 0‐2 jaar als voor 2‐4 jarigen, meisjes en jongens. Daarnaast hebben we ook divers buitenspeelgoed. We proberen iedere dag buiten te spelen, mits het weer dit toe laat.
 • Kinderen worden begeleid in hun spel en individuele ontwikkeling. Daarbij is er speciaal aandacht voor de peuters in hun taal en motorische ontwikkeling. Door ze actief te betrekken in het groepsproces kan hier spelenderwijs aandacht aan geschonken worden.

Sociale competentie

De gehele dag spelen zich groepsprocessen af. Het team hecht grote waarde aan de sociale contacten/ interactie tussen de kinderen onderling. Dit stimuleren we door de kinderen elkaar te laten helpen, maar ook door conflicten zelf op te laten lossen, en door activiteiten en speelgoed aan te bieden waar meerdere kinderen tegelijk aan deelnemen (begeleiden van interacties tussen kinderen).

Voorbeelden hiervan zijn samen een spelletje te laten doen, of samen in het keukentje te laten spelen. Bij de babygroep stimuleren we de interactie door bijvoorbeeld de kinderen tegenover elkaar te zetten in een wipper. De kinderen hoeven niet altijd samen te spelen, apart spelen mag uiteraard ook. Door de dagindeling maken alle kinderen deel uit van het groepsgebeuren. Zo wordt er bijvoorbeeld voor het eetmoment gezamenlijk met de hele groep gezongen.

We geven dit vorm door:

 • De contacten onderling te stimuleren en kinderen ook te leren op welke wijze ze contact kunnen leggen met elkaar maar ook hoe ze respect kunnen hebben voor elkaar als de dingen misschien anders lopen dan ze van te voren verwacht hadden. Bijvoorbeeld als ze willen meespelen maar de ander dat niet wil of iets voor zichzelf wil doen.
 • De kinderen te helpen bij het voorkomen en oplossen van problemen. Dit willen we doen door de kinderen bij ons te roepen en ieder zijn verhaal te laten doen, uit te leggen wat er gebeurd is. Samen wordt er dan naar een oplossing gezocht.

 

Overdracht van normen en waarden

Kinderen met verschillende gewoontes en/of cultuur zijn welkom bij Kinderopvang De Rekeltjes. Elk kind is uniek! Op De Rekeltjes is de voertaal Nederlands. Er zijn groepsregels die de pedagogisch medewerkers uitdragen in de groep, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Bijvoorbeeld het naar elkaar luisteren, elkaar uit laten praten (structureren en grenzen stellen). Vanaf de babygroep worden de omgangsvormen benoemd, zoals het “dankjewel”. De groepsregels zijn benoemd in de huisregels.

Zoals in de inleiding wordt benoemd hanteren we bepaalde waarden en normen, zoals liefde en respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn,  mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.

We geven dit vorm door:

 • Door met name als groepsleiding het goede voorbeeld te geven. De manier waarop we de kinderen benaderen en de manier waarop we handelen en spreken willen we deze waarden en normen laten zien aan de kinderen en aan de ouders en collega’s. Goed voorbeeld doet volgen.
 • Duidelijke regels en afspraken maken.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Jassen en tassen ophangen in de entreeruimte
 • Rustig praten op de groep- eten en drinken, verven en kleuren aan tafel
 • Op de groep wordt gelopen, buiten wordt gerend
 • Samen speelgoed opruimen op een paar momenten op de dag
 • Speelgoed is om mee te spelen en niet om mee te gooien

Belangrijke omgangsvormen zijn:

 • niet aan elkaar zitten als dit niet gewenst is (dus niet slaan of schoppen etc.)
 • respect tonen voor elkaar
 • beleefd zijn

Zoals hierboven toegelicht, beschikken alle pedagogisch medewerkers over zes pedagogische interactievaardigheden in de omgang met kinderen:

1             Sensitieve responsiviteit

2             Respect voor de autonomie van het kind

3             Structureren en grenzen stellen

4             Praten en uitleggen

5             Ontwikkelingsstimulering

6             Begeleiden van interactie tussen de kinderen

Dagindeling

Flexibiliteit van leidsters vinden wij erg belangrijk. Het geeft hen de mogelijkheid mee te kunnen bewegen met wat kinderen beleven en inbrengen.

Naast flexibiliteit is een basisritme echter erg belangrijk voor kinderen. Dat begint met een goede dagindeling. Juist in deze prilste ontwikkelingsjaren is het erg belangrijk voor kinderen om houvast te hebben aan een vast ritme wat ze herkennen en vertrouwen. Het blijft voor volwassenen soms merkwaardig dat een kind dat een sprookje kent dit wel tientallen keren opnieuw wil horen, maar de ontwikkeling van kinderen is nu eenmaal anders als die van volwassenen.

In deze eerste jaren wordt de basis gelegd van de gehele ontwikkeling in meerdere opzichten (fysiek, immuniteit, zielsmatig, sociaal, waarnemen). Dat is zo nieuw allemaal dat een aantal vaste ankerpunten belangrijk zijn, en soms ook vaste belevenissen zoals rituelen (zoals dat overbekende sprookje!).

De standaard dagindeling ziet er als volgt uit:

Tijd                                 Activiteit

7.45/8.00 – 9.30            Ontvangst kinderen; vrij spelen

9.30 – 10.15                     Fruit eten en wat te drinken wc–ronde/ verschonen & gezamenlijk opruimen

10.15 – 11.30                    Grote/ kleine groepsactiviteit

11.30 – 12.30                    Warme lunch: opruimen, wc–ronde, tanden poetsen,

12.30 – 15.00                   Rust: Slapen of rustig wat voor zichzelf doen,

15.00 – 15.45                   Uit bed halen, wc–ronde/ verschonen/opfrissen, aankleden, soepstengel of rijstwafel en iets te drinken

15.45 – 16.30                   Grote/ kleine groepsactiviteit/ vrij spelen

16.30 – 18.00/18.15       Vrij spelen, verschoonronde, kinderen ophalen.

Thema’s aanbod en activiteiten

Voordelen van themagericht werken zijn:

 • Georganiseerde aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden
 • Veel speelplezier en uitdaging door het gebruik verschillende materialen.
 • Samenhang in het aanbod van activiteiten
 • Herhaling zorgt bij jonge kinderen voor herkenning en verdieping
 • Veel afwisseling in het aanbod, er is steeds weer een nieuw thema
 • De ouder kan zien wat er allemaal gedaan wordt en hier thuis op inspelen.

Voorbeelden van thema’s die dit jaar aan de orde komen zijn:

 • Herfst
 • Groot en klein
 • Dieren in het bos
 • Dieren uit Afrika
 • Carnaval
 • Ik ben ziek
 • Wij gaan op vakantie

Voor de peuters bieden wij een gevarieerd en leerzaam programma aan waarbij wij themagericht werken. Dit betekent dat de peuters 3 tot 6 weken een thema behandelen passend bij hun leeftijd. Verschillende thema’s zoals; de boerderij, kleuren en tellen en herfst worden op speelse manier geïntroduceerd en op een speelse manier aangeboden zodat alle kinderen veel plezier beleven aan de leerzame thema’s.

De bijpassende activiteiten variëren van knutselen, beweeg-, muziek- en buitenactiviteiten, maar ook een poppenkastvoorstelling. De activiteiten zijn verdeeld in leeftijdscategorieën en ontwikkelgebieden (sociaal, emotioneel, cognitief, sensomotorisch, taal, grove- en fijne motoriek). Zo kunnen wij ieder kind op zijn eigen niveau stimuleren.

De afwisseling en variatie in het aanbod van activiteiten is belangrijk om spelenderwijs alle ontwikkelgebieden aan bod te laten komen. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele, motorische, taal, cognitieve, zintuiglijke, creatieve fantasie ontwikkeling. Het kind kan op zijn eigen niveau meedoen aan het thema. We zorgen ervoor dat een activiteit zo opgezet wordt dat kinderen van verschillende ontwikkelingsniveaus ermee kunnen werken. En vooral bieden we de kinderen de ruimte om op hun eigen manier bezig te zijn.

Doordat thema’s goed aansluiten bij de leefwereld kunnen kinderen allerlei nieuwe begrippen en woorden leren. Goed kijken en luisteren naar de kinderen is hierbij belangrijk.  Bij ieder thema worden de speelmaterialen afgestemd op het thema. Uiteraard staat plezier in de activiteiten en lerend spelen centraal.

Er zijn meerdere infoborden aanwezig waarmee met de ouders gecommuniceerd wordt. Als eerste het themabord, waarop het actuele thema benoemd wordt alsmede wat er inhoudelijk met de kinderen binnen het thema besproken wordt. Het tweede infobord bevat informatie van de afgelopen dag: wat voor speciaals hebben de kinderen gedaan. De ouder kan hierdoor het verhaal van het kind in het juiste perspectief plaatsen. Het derde infobord bevat informatie over het menu van de dag en eventuele verjaardagen van de kinderen.

Huisregels

 • We luisteren naar elkaar
 • We laten elkaar uitpraten
 • We benoemen de omgangsvormen, zoals “dankjewel.”
 • Tijdens het eten zitten we aan tafel
 • Binnen lopen we en buiten rennen we
 • We respecteren elkaar
 • Als we ruzie hebben, proberen we dit zelf op te lossen

Voor de ouders:

 • Om te voorkomen dat kinderen zonder toezicht naar buiten lopen, is het belangrijk dat u de deuren altijd goed sluit
 • Als er in de thuissituatie veranderingen optreden die van invloed kunnen zijn op uw kind(eren) is het prettig dat de groepsleiding hiervan op de hoogte is, dit kunt u melden tijdens de mondelinge overdracht of in het schriftje.
 • Als uw telefoonnummer en/of gegevens veranderen, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleiding tijdens de mondelinge overdracht of in het schriftje
 • Wilt u uw kind geen snoep meegeven
 • Wilt u geen eigen speelgoed meegeven. Speelgoed is vaak niet geschikt en/ of gevaarlijk voor de kinderen. Uiteraard mag een knuffel/speentje van thuis wel meegegeven worden. (speen zonder spenenkoord i.v.m. verstikkingsgevaar.)
 • Graag uw kind geen kleding aangeven met touwtjes en/of capuchon
 • Wilt u bijzonderheden betreffende de kinderen, zoals bijvoorbeeld ziekte, verwonding en allergie altijd direct melden bij de groepsleiding. Als uw kind niet komt horen wij dit graag via een telefoontje
 • Medicijnen, worden alleen toegediend als het meegenomen is in de originele verpakking, thuis al een keer gegeven is en de houdbaarheidsdatum goed is. Ook dient u het medicijnformulier van het kindercentrum volledig in te vullen en te ondertekenen
 • Wilt u er bij het halen/brengen op letten dat uw tas niet onbeheerd op kinderhoogte staat. Kinderen kunnen hier dingen uit halen die gevaarlijk zijn
 • Binnen het centrum en op de speelterreinen mag niet worden gerookt
 • Het kan zijn dat een kind door een derde wordt opgehaald. U moet dit van te voren doorgeven. Als u dit vergeet geven wij het kind/de kinderen niet mee totdat we telefonisch contact hebben gehad

Inrichting binnen en buiten

De pedagogisch medewerkers besteden graag aandacht aan de inrichting van de groepsruimtes en de buitenruimtes. Ze creëren een huiselijke sfeer waar de kinderen zich veilig voelen. Door middel van hoeken gebeurt dit. Afwisseling en uitdaging in deze hoeken staat centraal. Denk hierbij aan een poppenhoek, waar o.a.de fantasie van de kinderen tot leven komt, of een duplohoek waar de fijne motoriek van de kinderen gestimuleerd wordt. De buitenplaats is ook in hoeken verdeeld. Zo heeft elke groep een eigen buitenruimte, afgestemd op leeftijd.

Materialenaanbod

Per groep is er verschillend materiaalaanbod. Zoals knutselspullen en speelgoed. Per groep kunnen deze materialen uitgewisseld worden. Voor de peutergroep is er een speciaal aanbod voor de 3+ kinderen

Observatiemethode

Vanaf 1 juli 2015  moeten kinderdagverblijven in het pedagogisch beleidsplan opnemen hoe hun pedagogisch medewerkers bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen signaleren.

Kinderdagverblijf De Rekeltjes werkt met de methode “Kijk op ontwikkeling”. Deze bestaat uit formulieren voor pedagogisch medewerkers. Elke half jaar worden deze formulieren ingevuld en

rond de verjaardag van het kind besproken tijdens de 20-minutengesprekken. Er zijn twee werkbare formulieren: 0-2 jaar en 2-4 jaar. Om preventief te kunnen werken en ontwikkelingsproblemen zo snel mogelijk te kunnen signaleren, heeft elk kind dat geplaatst is op het kinderdagverblijf een mentor. Deze mentor observeert het kind regelmatig en vult jaarlijks een observatielijst in over het kind.

Tijdens de teamvergadering wordt gekeken of iedereen dezelfde zorg deelt. Kindbesprekingen zijn een vast agendapunt op deze teamvergaderingen. Tijdens deze kindbespreking zal worden besloten wat de verdere stappen zullen zijn. De mogelijkheid tot het maken van extra observatieverslagen wordt hierin meegenomen.

Kwaliteitszorg

De werving, selectie en aanname van onze pedagogisch medewerkers voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Om de veiligheid van kinderen maar ook de kwaliteit van opvang te garanderen is het van belang dat pedagogisch medewerkers zo min mogelijk voorspelbaar lang met een kind alleen zijn. Om dit te voorkomen heeft de commissie Gunning de term vier- ogenprincipe geïntroduceerd. Op elk moment van de dag zijn er minimaal twee pedagogisch medewerkers aanwezig, veelal met ondersteuning van een of meerdere stagiaires. Tevens beschikken meerdere ruimtes over cameratoezicht, om zodoende ook de beneden- en bovenverdieping te borgen. Bij de deur hebben ouders via een vingerscan toegang tot het pand, er is altijd onverwachts aanloop van ouder(s) en pedagogisch medewerkers.

Binnen De Rekeltjes werken we met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Elke pedagogisch medewerker handelt volgens deze meldcode. De pedagogisch medewerkers zijn middels een (team)vergadering getraind om te werken met dit protocol. Tijdens de (team)vergadering wordt er aandacht besteedt aan de borging van dit protocol. De locatiemanager is aangesteld als aandachtsfunctionaris. De meldcode is terug te vinden in de protocollenmap. Zorgkinderen (hoewel KDV De Rekeltjes liever spreekt over bijzondere kinderen) zijn toegestaan op het centrum, mits het kind geen individuele extra aandacht behoeft. De opvang van een zorgkind wordt tussentijds besproken met de ouder. Het omgaan van de pedagogisch medewerkers met ziekte van kinderen en medicijngebruik staat vastgelegd in het ziekteprotocol. Terug te vinden in de protocollenmap.